Nước Lumiere 9+ là nước vi cụm, có nghĩa là nước được tạo thành từ các chuỗi phân tử H2O nhỏ, do đó, thâm nhập vào các tế bào cơ thể của chúng ta rất dễ dàng và giúp cơ thể chúng ta ngậm nước nhanh hơn. Các loại nước khác rất khó thâm nhập vào các tế bào cơ thể, bởi vì những loại nước này được tạo thành từ các chuỗi phân tử H2O lớn.